VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 29.10.2007
JSKD-SEMINAR-Prijava
, Ljubljana

R A Z P I S U J E M O S E M I N A R

VΘERAJ, DANES, JUTRI

ki bo vkljuθeval dve predavanji in v tretjem delu praktiθen pouk.

Ljubljana, sobota, 8. december 2007.

Pozdravljeni!

Podobno kot vsako drugo leto, tudi letos v decembrskem predprazniθnem θasu pripravljamo krajši sklop predavanj, ki razkrivajo razliθne, za razvoj folklorne dejavnosti aktualne teme. Tokrat vam ponujamo eno predavanje s podroθja oblaθilne dedišθine in eno s podroθja glasbenega izroθila, k praktiθnemu tretjemu delu pa vabimo violiniste, ki se boste seznanili z igranjem »po rezijansko«.

1. del: od 9.00 do 11.00

OD OBLEKE DO PREOBLEKE

Folklorne skupine s kostumiranjem ponazarjajo, kako so se ljudje v preteklih obdobjih oblaθili. Pri tem bolj ali manj dosledno upoštevajo dela etnologov, ki obravnavajo oblaθilno kulturo, veliko redkeje (ali sploh nikoli) pa upoštevajo kostumografska znanja. Zato smo k sodelovanju povabili Janjo Korun, ki o kostumografiji predava na Akademiji za gledališθe, radio, film in televizijo.

Predavanje bo posveθeno spoznavanju do sedaj manj znanih, θeprav priroθnih in upoštevanja vrednih naθel, na katera ne smemo pozabljati, ko oblikujemo, izdelujemo, sestavljamo folklorno kostume za novo odrsko postavitev. Predavateljica bo udeležence opozorila, kako s folklornimi kostumi izpostavljati posameznike, kaj paziti pri izbiri barv, kako je z materiali, kako sestaviti ustrezno celoto … - pravzaprav, kako biti prepriθljivi in kako izrabiti preproste možnosti, ki se nam ponujajo.

Predavanje namenjamo:

- vodjem folklornih skupin, ki morajo ob ustvarjanju novih odrskih postavitev prilagajati tudi kostumsko podobo,

- θlanom folklornih skupin, ki kažejo zanimanje za to podroθje (oz. bi bili pripravljeni sodelovati pri dodelavah, predelavah oblaθil),

- garderoberjem,

- šiviljam, krojaθem in drugim izdelovalcem folklornih kostumov.

2. del: 11.30 do 13.00

GLASBA REZIJE

Rezija je (bila in je) posebno obmoθje slovenskega etniθnega prostora, še zlasti θe se ozremo na glasbeno in plesno izroθilo. Plesnemu izroθilu Rezije smo se posvetili na zadnjem nadaljevalnem seminarju, na predavanju, ki ga bodo dopolnjevali zvoθni posnetki, pa bo mogoθe spoznati glasbeno izroθilo (vokalno in inštrumentalno). Predavanje bo po eni strani razkrilo podobo ljudske pesmi v Reziji, po drugi strani pa predstavlja uvod v kasnejši praktiθni del, ko se bodo violinisti seznanjali z naθinom igranja violine (citire) in malega basa (bunkule).

Predaval bo Julijan Strajnar, ki se je z glasbenim izroθilom Rezije veθ desetletij strokovno ukvarjal, sodeloval s folklornimi skupinami in v ta namen napisal veθ knjig in razprav.

Predavanje namenjamo:

- vodjem folklornih skupin, ki izvajajo rezijanski ples, oz. bi ga radi izvajali v prihodnje;

- vodjem in θlanom pevskih skupin, ki jih zanima vokalna glasba Rezije;

- godcem, ki jih glasba Rezije zanima.

3. del: 13.30 do 15.30

IGRANJE NA VIOLINO IN MALI BAS (CITIRO IN BUNKULO)

Gornjemu predavanju za vse, ki igrate violino ali bas, dodajamo praktiθni del, na katerem vas bo Julijan Strajnar, tudi sicer violinist, uθil igranja »po rezijansko«.

Predavanje namenjamo:

- violinistom in basistom.

Prijavljeni violinisti s seboj prinesite violino.

Kotizacija

Prijavite se lahko na vsa tri predavanja ali pa le na enega ali dva. Kotizacija za celotni seminar znaša 18€, za posamezen del 7€ (DDV je vkljuθen).

Rok prijave

Vaše prijave priθakujemo najkasneje do ponedeljka, 26. novembra 2007 na naslov JSKD, Štefanova 5, 1001 Ljubljana /prijava za seminar/. Prosimo vas, da se na seminar prijavite preko obmoθne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite. Θe bo prijavljenih veθ kot imamo prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej, sicer pa dodatnih obvestil ne bomo pošiljali.

Kaj morate še vedeti?

Dobimo se deset minut pred napovedanim predavanjem v Skladovnici - dvorani JSKD na Beethovnovi 5, v Ljubljani.

Franci Cotman,

strokovni sodelavec za

multimedijsko dejavnost

Bojan Knific,

samostojni strokovni svetovalec

za folklorno dejavnost

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, faks: 01 24 10 510

P R I J A V N I C A

Prijavljam se na (obkroži):

1. del: OD OBLEKE DO PREOBLEKE

2. del:GLASBA REZIJE

3. del:IGRANJE NA VIOLINO IN MALI BAS (CITIRO IN BUNKULO)

Ime in priimek ..…………………………………..………………..……..… Leto rojstva …..……………………

Toθen naslov ………………………………………………………………………………….……………………..

Poštna številka …………………….………... Pošta ………………..……………………………………………

Telefon …….……………………………………. GSM ……………...……..……………………………………

E-naslov ………………………………………………………………...……………………………………………

Folklorna, pevska … skupina ……………………………………………………………………………………..

Navedite kako ste povezani s folklorno dejavnostjo!

………………………………………………………………….……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Plaθnik kotizacije /Obkroži!/

Sam Ustanova / šola / drugi

Ustanova / šola / drugi……………………….…………….………………………………………………………….………

.

Ulica, hišna št., kraj …………………….…………………………….……………………………………………………..…

Poštna številka …………..……….…………… pošta ………………………………………………………………………

Telefonska številka ……….………………………………. fax ……………………………………………………………..

Ali ste davθni zavezanec za davek na dodano vrednost (obkrožite): DA NE

Davθna številka …………………………………………………………………………………………………………………

Datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: