VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 29.10.2007
SEMINAR ZA GODCE...
, Ljubljana

R A Z P I S

SEMINARJA ZA GODCE NA BASOVSKIH GLASBILIH

V FOLKLORNIH SKUPINAH

Ljubljana, 24. 11. 2007

Pozdravljeni!

Ljudskega plesa na odru brez ustrezne »žive« glasbene spremljave ne moremo kakovostno predstaviti in zato morajo folklorne skupine svojim godcem posveθati posebno pozornost. Pogosto se tega premalo zavedamo, saj smo pri folklornih skupinah zadovoljni, že θe imamo vsaj koga, ki nam igra na vajah in na nastopih. O ustreznosti njegovega izvajanja se žal pogosto niti ne sprašujemo.

Poleg tega vodje folklornih skupin godcem ponujajo premalo priložnosti, da bi se seznanili z našim glasbenim izroθilom. Vodje folklornih skupin, ki se pogosto bolj kot glasbi posveθamo plesu, se moramo zavedati, da tudi glasbeniki za uspešno delo potrebujejo ustrezna znanja. Θe jim sami teh znanj nismo sposobni posredovati, jim omogoθimo, da bodo ta znanja dobili na kakšni izmed izobraževalnih oblik!

Z namenom, da izboljšamo glasbeno podobo v folklornih skupinah, bomo letošnjo sezono v okviru folklorne dejavnosti organizirali kar nekaj izobraževanj. Seminar, katerega razpis je pred vami, je namenjen spoznavanju vloge basovskih glasbil v inštrumentalnih sestavih. Basovska glasbila predstavljajo osnovo, brez katere pri poustvarjanju ljudskih plesnih viž ne gre, zato bo mogoθe na seminarju spoznati, kako so na basovska glasbila igrali v preteklosti in kako nanje igrati danes v folklornih skupinah. S seminarjem želimo še prav posebej spodbuditi kontrabasiste, ki na kontrabas ne igrajo z lokom, da bi se igranja z lokom nauθili in bi se te tehnike v prihodnje tudi posluževali.

Seminar namenjamo:

- vodjem godcev pri folklornih skupinah;

- baritonistom;

- kontrabasistom;

- folklornikom, ki igrajo na lonθeni bas;

- osebam, ki za potrebe folklornih skupin pišejo glasbene priredbe;

- vodjem folklornih skupin (predvsem teoretiθni del).

Obravnavane vsebine

Seminar bo razdeljen na dva dela. V teoretiθnem delu bo predavatelj ob predvajanju zvoθnih posnetkov predstavil temeljne znaθilnosti godθevstva na Slovenskem s poudarkom na basovskih glasbilih (naθini igranja, vloga v inštrumentalnih sestavih …), v praktiθnem delu pa se boste udeleženci seznanili s tem, kako teoretiθna izhodišθa prenesti v prakso.

Vodja seminarja:dr. Drago KUNEJ.

Kraj dogajanja:Dvorana JSKD, Beethovnova 5, Ljubljana.

Θas dogajanja:sobota, 24. 11. 2007. Teoretiθni del od 10.00 do 12.00; praktiθni del od 12.30 do 16.30.

Kotizacija:30 € (DDV je vkljuθen). Θe kdo želi, lahko pride tudi le na teoretiθni del. Kotizacija v tem primeru znaša 15 € (DDV je vkljuθen).

Rok prijave

Prijave pošljite najkasneje do ponedeljka, 12. novembra 2007 na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /prijava na seminar/. Število udeležencev na seminarju bo zaradi kakovostnejšega dela omejeno. Prosimo vas, da se na seminar prijavite preko obmoθne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite. Θe bo prijavljenih veθ kot imamo prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej, sicer pa dodatnih obvestil ne bomo pošiljali.

Kaj morate še vedeti?

S seboj prinesite inštrument. Praktiθni del bo potekal v prostorih JSKD.

Franci Cotman,

strokovni sodelavec za

multimedijsko dejavnost

Bojan Knific,

samostojni strokovni svetovalec

za folklorno dejavnost

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, faks: 01 24 10 510

P R I J A V N I C A

SEMINAR ZA GODCE NA BASOVSKIH GLASBILIH

Ljubljana, 24. 11. 2007

Obkroži:

a) prijavljam se na cel seminar,

b) prijavljam se le na teoretiθni del.

Ime in priimek ..…………………………………………………..…………..… Leto rojstva …..………………..

Toθen naslov: ulica, hišna št., kraj …………………….………………………………………………………….

Poštna številka ……………………….……... pošta ………………..……………………………………………

Telefon …….……………………………………. GSM ……………...……..……………………………………

E-pošta …………………………………………………………………………….…………………………………

Folklorna skupina …………………………………………………………………………………………………..

Kateri inštrument igrate?…………………………………………………………………...……………………….

Ali ste že bili na kakšnem seminarju? ………………………………………………………..…………………..

Plaθnik kotizacije /Obkroži!/

Sam Ustanova / šola / drugi

Ustanova / šola / drugi……………………….…………….………………………………………………………

Ulica, hišna št., kraj …………………….…………………………….…………………………………….………

Poštna številka …………..……….…………… pošta ………………………………………………….………..

Telefonska številka ……….………………………………. faks ………………………………………..……….

Ali ste davθni zavezanec za davek na dodano vrednost (obkrožite): DA NE

Davθna številka ……………………………………………………………………………………………………..

Datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: