TA TEDEN
GORNJA RADGONA
LENDAVA
LJUBLJANA
LJUTOMER
MARIBOR
MURSKA SOBOTA
ORMOŽ
POMURJE
SLOVENIJA
SPODNJI KAMENŠČAK
TUJINA
PO VSEBINI
RECENZIJE
ARHIV
OPIS IN POGOJI
SEZNAM
GOSTOVANJE
SPLETNE SKUPINE
MC WIKI
VSTOP
PRIJAVA/REGISTRACIJA
Soustanovitelj in član
Projekt sofinancirajo:

NOVICE
 
Razpis za izbor izvajalca projekta MEDNARODNI FILMSKI FESTIVAL
Ljutomer

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in v skladu s sprejetim proračunom Občine Ljutomer za leto 2008 (Uradno glasilo Občine Ljutomer št.7/2007), Občina Ljutomer objavlja

javni poziv
za izbor izvajalca projekta »Mednarodni filmski festival«

Naziv in sedež naročnika:

Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer

1. Predmet projektnega poziva in področja dejavnosti:

Predmet projektnega poziva je sofinanciranje projekta » Mednarodni filmski festival«.

Področje dejavnosti:

- mednarodni filmski festival s promocijo filmske dejavnosti in kulturne dediščine Karla Grossmanna,

- promocija prleških vin in kulinarike.

2. Okvirna vrednost:
Okvirna vrednost projektnega poziva znaša: 12.800,00 EUR

3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008, vsa dokumentacija, ki bo podlaga za izplačilo, pa dostavljena najkasneje do 30.11.2008

4. Roki projektnega poziva:

Projektni poziv je odprt od 30. 04. 2008 do 31. 05. 2008.

5. Dokumentacija projektnega pozivaobsega:

- besedilo poziva;

- prijavni obrazci: A, A1 za predstavitev predlagatelja in B, B1 za prijavo posameznega projekta;

- vzorec zahtevanih izjav.

6. Pomen izrazov:

UPRAVIČENE OSEBEpo tem pozivu so pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na razpisanem področju.

PROJEKTje zaokrožena programska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna javnosti. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega do 25 % vseh predvidenih stroškov.

FINANČNA URAVNOTEŽENOST pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe celotnega projekta (odhodki = prihodki).

7. Pogoji projektnega poziva:

Vloge na projektni poziv lahko predložijo UPRAVIČENE OSEBE, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji; to dokažejo s kopijo potrdila AJPES /Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve/ ALI s kopijo izpiska iz registra društev, iz katerega je razviden datum vpisa - izpisek iz registra ne sme biti starejši od dvanajst (12) mesecev;

- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost;

- so v primeru, da so bile pogodbena stranka Občine Ljutomer v letu 2007, izpolnile vse svoje obveznosti do pogodbenih partnerjev v Občini Ljutomer; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja o izpolnjenih pogodbenih obveznosti v letu 2007.

POPOLNE VLOGE na projektni poziv morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Obrazec A: splošni podatki - izjava

Obrazec A/1: podatki o predlagatelju

Obrazec B: projekt

Obrazec B/1: utemeljitev projekta

Obrazec Izjava: izjave odgovorne osebe

Obvezne priloge: kopija izpiska potrdila AJPES ali kopijo izpiska iz registra društev, iz katerega je razviden datum vpisa - izpisek iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev;

Vloga mora biti predložena na ustreznih obrazcih, biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce, podatke ter priloge in na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

8. Izpolnjevanje pogojev projektnega poziva

Izpolnjevanje pogojev projektnega poziva ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Občine Ljutomer.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku in katerih ni vložila upravičena oseba.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje v treh dneh po prejemu poziva Občine Ljutomer za dopolnitev vloge.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

9. Splošni kriteriji

PREDLAGATELJposameznega projekta ustreza kriterijem tega poziva, če:

- najmanj eno leto deluje na razpisnem področju na območju Občine Ljutomer (vsaj z delom projekta);

- ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (v preteklem letu je pripravil in izvedel vsaj en projekt z razpisnega področja, ki se je vsaj delno izvajal v Občini Ljutomer);

- je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2007).

PREDLAGANI PROJEKTustreza kriterijem tega poziva, če:

- sodi na področje filmske dejavnosti s tekmovalnim programom in podelitvijo nagrad;

- bo izveden v letu 2008;

- resorno ne spada na druga področja kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.;

- je zaokrožen, aktualen, ustvarjalen in inovativen ter ima jasno in kvalitetno vsebinsko in oblikovno zasnovo;

- uresničuje cilje, ki so pomembni v mednarodnem, nacionalnem in regijskem merilu;

- bo dostopen javnosti;

- utemeljeno računa na odmevnost v medijih in ustrezno prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;

- ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki="odhodki);" to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža;

- zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih projektov pravilomane presega 25% vseh predvidenih stroškov;

- ima realno finančno konstrukcijo (iz prijave je razvidno, da je izvedljiv glede na razpoložljive vire).

10. Uporaba kriterijev

Projekte bo presojala in ocenjevala komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge). Za sofinanciranje bo predlagan tisti projekt, ki bo v celoti ustrezal kriterijem tega poziva.

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer do 31. 5. 2008oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: "Ne odpiraj - Prijava na javni poziv »Mednarodni filmski festival«. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji projektnega poziva.

12. Kontaktne osebe

Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij: Renata Zrinski, svetovalka za zdravstvo, socialno varstvo, kulturo in promocijo, tel.: 02/584 90 63, renata.zrinski@ljutomer.si

13. Dvig in vpogled dokumentacije poziva

Dokumentacija javnega poziva se lahko dvigne v Vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, soba številka 108, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav, vsak dan v času uradnih ur, oz. na spletni strani občine Ljutomer www.obcinaljutomer.si .

14. Obveščanje o izboru:

Predlagatelji bodo o izboru obveščeni praviloma v petnajstih (15) dneh po odločitvi komisije.

Številka: 610/2008-416-

Datum: 24.4.2008

Župan Občine Ljutomer:

Franc JURŠA, l.r.

obrazci razpis Mednarodni filmski festival (50 kb) priponka (5 kb) Natisni novico

 
PARADA UČENJA 16.05.2024
Program usposabljanja digitalnih kompetenc 20.11.2023
Usposobljanje na digitalnem področju 02.11.2023
Digitalne kompetence 30.10.2023
Festival migranskega filma 08.06.2023
ANKETA - MLADI

Javno dostopne točke
Regionalni pomurski multimedijski center – RPMMC pri Mladinskem centru Prlekije
KID Kibla, Maribor
Mladinski center Krško
Zavod Lokalpatriot
KUD France Prešern Trnovo – Ljudmila
KID Pina Koper
Masovna - Nova Gorica
Zavod K6/4
Mat kultra
MIKK Murska Sobota
Art center
Mladinski center Slovenj Gradec
Multimedijski center Gorenjske
Društvo Hiša kulture
Mladinski center Velenje
Julij 2024
Ne Po To Sr Če Pe So 
 
10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31  
rEUral
Občina Razkrižje
Občina Ljutomer
Občina Ormož
Občina Murska Sobota
Občina Gornja Radgona
Občina Lendava
Brezplačni SMS-i
Storitev sponzorira Si.mobil - Vodafone.
Veste zakaj je pomembno Evropsko leto mladih ?
DA
NE
KLOPOTEC.NET - REGIONALNI POMURSKI MULTIMEDIJSKI PORTAL
Lastnik in ustanovitelj: MLADINSKI CENTER PRLEKIJE, Spodnji Kamenščak 23, 9240 LJUTOMER, tel.: 02 58 48 033; fax: 02 58 48 034; gsm: 031 525 367; e-mail: mcp@siol.net